Family Therevidae - Stiletto Flies
Stiletto fly - Ozodiceromyia nigrimanaStiletto fly - Ozodiceromyia nigrimanaStiletto fly 2 - Ozodiceromyia nigrimana