Botta's pocket gopher - Thomomys bottaeBotta's pocket gopher - Thomomys bottaeBotta's pocket gopher - Thomomys bottaeBotta's pocket gopher - Thomomys bottaeBotta's pocket gopher - Thomomys bottaeBotta's pocket gopher - Thomomys bottaeBotta's pocket gopher - Thomomys bottaeBotta's pocket gopher - Thomomys bottaeBotta's pocket gopher - Thomomys bottaeBotta's pocket gopher - Thomomys bottaeBotta's pocket gopher - Thomomys bottaeBotta's pocket gopher - Thomomys bottaeBotta's pocket gopher - Thomomys bottaeBotta's pocket gopher - Thomomys bottaeBotta's pocket gopher - Thomomys bottae