Family Aleyrodidae- Whiteflies
Giant Whitefly - Aleurodicus dugesii