Family Riodinidae - Metalmarks
Behr's metalmark - Apodemia virgultiBehr's metalmark - Apodemia virgultiBehr's metalmark - Apodemia virgultiBehr's metalmark - Apodemia virgultiBehr's metalmark - Apodemia virgultiBehr's metalmark - Apodemia virgultiBehr's metalmark - Apodemia virgultiBehr's metalmark - Apodemia virgultiBehr's metalmark - Apodemia virgultiBehr's metalmark - Apodemia virgultiBehr's metalmark - Apodemia virgultiBehr's metalmark - Apodemia virgultiBehr's metalmark - Apodemia virgultiBehr's metalmark - Apodemia virgultiBehr's metalmark - Apodemia virgultiBehr's metalmark - Apodemia virgultiBehr's metalmark - Apodemia virgultiBehr's metalmark - Apodemia virgulti